Analiza Efektywności Inwestycji

Planując przedsięwzięcie inwestycyjne Inwestor, jego udziałowcy lub bank finansujący inwestycję często potrzebują sporządzenia analizy efektywności inwestycji. Analiza taka powinna w oparciu o dane rynkowe, techniczne i organizacyjne dać odpowiedź, czy dany projekt jest godny realizacji przy akceptacji określonego stopnia ryzyka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów oferuję wykonanie analizy efektywności dowolnego projektu inwestycyjnego w postaci modelu obliczeniowego w rozbudowanym skoroszycie arkuszy kalkulacyjnych zawierającego następujące elementy:

I. Plan operacyjny projektu inwestycyjnego

  1. Plan finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  2. Harmonogram prac inwestycyjnych.
  3. Pozostałe elementy planu

II. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

  1. Potrzeby kapitałowe projektu
  2. Projekcje bilansu oraz rachunku zysków i strat
  3. Przepływy pieniężne
  4. Płynność i efektywność projektu z uwzględnieniem kilku scenariuszy rozwojowych.
  5. Analiza progu rentowności

III. Syntetyczna ocena projektu inwestycyjnego

  1. Mocne i słabe strony projektu związane z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  2. Ogólna ocena wykonalności projektu.