Biznes Plan

Często podczas analizowania efektywności projektu inwestycyjnego należy opracować biznes plan zawierający opisowe informacje o otoczeniu projektu, analizy rynkowe, marketingowe, prognozy branżowe oraz oceny ryzyka. Biznes plan powinien zawierać również prognozy planowanych efektów ekonomiczno-finansowych przedsięwzięcia uzyskane przy pomocy modelu obliczeniowego.

Dla dowolnego przedsięwzięcia (projektu) inwestycyjnego oferuję sporządzanie biznes planu obejmującego następujące elementy:

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

II. Informacje o aktualnie prowadzonej działalności

III. Informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

IV. Opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
V. Analiza rynkowa – sytuacja obecna i prognoza
VI. Plan operacyjny projektu inwestycyjnego

  1. Plan finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  2. Harmonogram prac inwestycyjnych.
  3. Pozostałe elementy planu

VII. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

  1. Potrzeby kapitałowe projektu
  2. Projekcje bilansu i rachunku zysków i strat
  3. Przepływy pieniężne
  4. Płynność i efektywność projektu z uwzględnieniem kilku scenariuszy rozwojowych.
  5. Analiza progu rentowności

VIII. Syntetyczna ocena projektu inwestycyjnego

  1. Mocne i słabe strony projektu związane z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  2. Ogólna ocena wykonalności projektu.