Nadzór inwestorski

W celu przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu obiektu budowlanego Inwestor powinien korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Inwestor nieznający się na technologii prowadzenia robót budowlanych i niemający własnego działu inwestycji może obowiązki prowadzenia wszystkich spraw dotyczących zadania budowlanego powierzyć inwestorowi zastępczemu. Ponadto w przypadku wznoszenia poważnych obiektów budowlanych prawo budowlane wymaga aby Inwestor ustanowił inspektora nadzoru budowlanego, który w jego interesie będzie dbał o zgodność prowadzonych przez wykonawców prac z projektem budowlanym, wymogami technologicznymi oraz przepisami prawa.

Inspektor nadzoru w wielu przypadkach pełni również rolę doradczą dla Inwestora w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowych, technologicznych, zmian projektowych i organizacyjnych.

Oferuję usługę inwestora zastępczego polegającą na zarządzaniu inwestycją od etapu powstawania dokumentacji projektowej, poprzez nadzorowanie procesów budowlanych we wszystkich branżach, po odbiór końcowy inwestycji wraz z rozliczeniem nakładów finansowych należnych poszczególnym wykonawcom.

Ponadto oferuję usługę inwestora zastępczego oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami).